arquitectoGalicia.com Arquitectura Gallega 

www.arquitectoGalicia.com. Estudio de arquitectura: Inicio

arquitectoGalicia.com

- Te ayudamos a diseñar tu casa

- Listado de ayudas a la rehabilitación

-

- contacto y consultas

Llámenos al 635.256.189

Llámenos al 635.256.189

aceptamos tarjetas| Más
arquitectoGalicia.com

arquitectoGalicia.com. en Barro, Arquitectura desde Galicia.

¿Te ayudamos a diseñar tu casa?

Tu casa de diseño no tiene un coste especial ¡Pídenos presupuesto sin compromiso! ¿Te ayudamos a diseñar tu casa?

Vivienda en Ourense vivienda-taller un nuevo inicio en Trives Vivienda de diseño minimalista en Vigoampliación-de-vivienda-buscando-un-diseño-contemporáneoVivienda en Tenerifevivienda unifamiliar con vistas a Vigo solo en ciertas direcciones

Listado de todas las ayudas disponibles para la renovación de viviendas en Barro.

Volver a inicio

Datos importantes del ayuntamiento de Barro (PO)

El ayuntamiento de Barro no dispone de convenio con la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.

La superficie del municipio es de 37,6 kilómetros cuadrados, y su población de 3642 personas (datos de 2010).

La página web del ayuntamiento es http://www.barro.es/

La dirección del ayuntamiento es: SAN ANTONIÑO-PERDECANAI. 36194 BARRO.

El teléfono de contacto del ayuntamiento es el 986711001 y el fax 986711001.

Los técnicos municipales son los siguientes: RICARDO SOBRAL CASALDERREY (C)

El horario de atención al público es el siguiente: TODOS OS DIAS.

No dispone de oficina de rehabilitación hasta el momento.

Ha tenido 2 planes generales y 2 planes de desarrollo.

Últimas noticias del ayuntamiento de Barro (PO)

DOG nº 147. Página 14.016. 19 de julio de 2010.

 

Orde do 19 de xullo de 2010 sobre a aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Barro (Pontevedra) no núcleo urbano de Santo Antoniño.

 

O Concello de Barro remite o proxecto de modificación puntual referido, conforme o disposto no artigo 85.7º da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

I. Antecedentes.

I.1. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, mediante Orde do 9 de febreiro de 2010 acordou, de acordo co disposto no artigo 85.5º b) da LOUG non outorgar a aprobación definitiva da modificación puntual do PXOM de Barro e formular unha serie de observacións.

I.2. O proxecto da modificación puntual integrado por memoria e planos, está redactado por CSP arquitectos identificados con data de maio de 2010.

I.3. No expediente constan informes do técnico e do secretario municipais do 19 de maio de 2010, previos á nova aprobación provisional.

I.4. A modificación puntual foi aprobada provisionalmente polo Concello Pleno en sesión do 20 de maio de 2010.

II. Descrición e valoración.

Unha vez analizada a documentación que integra o expediente e á vista da proposta literal que nesta mesma data envía a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, cómpre formular as seguintes consideracións:

II.1. O ámbito da modificación puntual é o solo urbano clasificado polo PXOM de Barro, en Santo Antoniño, axustando a súa delimitación en relación ao ámbito do plan parcial do SU-R-3 aprobado definitivamente.

II.2. O seu obxectivo é alterar a ordenanza de aplicación das parcelas unifamiliares con fronte á estrada N-550, quedando a ordenanza O-1 de alta densidade como a única de aplicación.

Asemade delimítanse dous ámbitos de solo urbano non consolidado (PSUNC-2 e PSUNC-3) de uso característico residencial con tipoloxía de bloque aberto, eliminando do núcleo urbano a ordenanza O-4 de uso industrial.

II.3. O proxecto de modificación xustifica o interese xeral dos dous aspectos que aborda. A mellora da ordenación vixente e a eliminación dos usos non desexados son finalidades que poden incluírse entre as razóns do artigo 94.1º da LOUG e fundamentar o interese público.

II.4. No ámbito da modificación puntual en Santo Antoniño prodúcese un incremento de 51.386,50 m2 na superficie edificable residencial, pasando de 34.641,50 m2 previstos na ordenación vixente a 86.028 m2.

II.5. En relación co anterior e co sinalado no punto II.4 da orde da CMATI do 9 de febreiro pasado, a nova documentación achega información sobre o grao de desenvolvemento dos polígonos industriais que se están executando.

Tamén fai unha análise máis detallada da evolución da poboación do concello, segundo a cal se inverteu a tendencia de perda de poboación do 1% anual, pasando a unha situación de crecemento. En consecuencia, pode considerarse xustificado o requirimento sinalado na memoria ambiental.

II.6. Así mesmo, a nova documentación achega unha análise das infraestruturas existentes e dos reforzos necesarios, nomeadamente, e en relación coa infraestrutura de abastecemento, sinálase que a planta potabilizadora prevista por Augas de Galicia e a Deputación de Pontevedra para o polígono Barro-Meis ten capacidade para garantir a subministración derivada do desenvolvemento previsto.

No expediente recóllese o certificado de acordo do pleno polo que o concello se compromete a consignar nos orzamentos do 2011 e 2012 as partidas necesarias para a ampliación da EDAR.

Os reforzos necesarios para as novas demandas xurdidas en solo urbano non consolidado serán a custa dos propietarios deste.

II.7. Os sistemas xerais e dotacións locais previstos para o SUNC-2 e 3 son suficientes para cubrir as reservas sinaladas no artigo 47 da LOUG.

Para os efectos do establecido no artigo 94.3º da LOUG, as previsións de dotacións locais correspondentes ao incremento de 18.641 m2 de superficie edificable residencial no solo urbano consolidado, cumpren cos estándares do artigo 47.2º.

III. Resolución.

Visto canto antecede, e de acordo co punto 7 a) do artigo 85 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro.-Outorgar a aprobación definitiva á modificación puntual do PXOM de Barro no núcleo urbano de Santo Antoniño.

Segundo.-Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Terceiro.-De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002, e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o concello deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas.

Cuarto.-Notifíquese esta orde ao concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2010.

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas


Volver a inicio
Si precisa alguna información acerca de solicitud de licencias en el concello de Barro puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono: 635.256.189.

QUIENES SOMOS | MAPA DEL SITIO | L.O.P.D. | CONTACTE CON NOSOTROS | ©2007 arquitectogalicia.com
 inicio . apertura de locales . presupuesto sin compromiso . rehabilitaciones . ayudas a la rehabilitación de viviendas . rehabilitación de edificios históricos . subvenciones para cambio de tejados . subvenciones de concellos . honorarios de arquitecto . presupuesto sin compromiso . honorarios rehabilitación . honorarios de arquitecto para ite . informe de ite . inspeccion tecnica de edificios-ITE . ite Vigo . interiorismo . rehabilitacion de tejados . proyectos-de-casas . proyectos de edificios . subvenciones de la Xunta de Galicia . ayudas a la rehabilitación . tramitación de subvenciones . Ourense . información urbanística . informes y certificados . ite . vigo . preguntas frecuentes . presupuestos . ourense . vigo . solicitar presupuesto . ingeniería . interiorismo . rehabilitación de viviendas . urbanismo . proyectos . proyecto de rehabilitación . tramitación de subvenciones .